masz pytania? Zadzwoń
chętnie doradzimy:
74 843 91 62

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ARTUS-KARCHER.PL

Właścicielem sklepu internetowego jest Jan Kierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kierski Firma Handlowo-Usługowa „Artus” w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 1, 58-302 Wałbrzych, NIP 8860029384 z oddziałami w Kłodzku, ul. Objazdowa 18, 57-300 Kłodzko i w Świdnicy, ul. Bystrzycka 20, 58-100 Świdnica

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca jest autoryzowanym Partnerem Kärcher sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, Nr KRS 0000113551, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży dotyczących m.in. urządzeń, akcesoriów i środków chemicznych marki Kärcher.
 3. Wszelkiego rodzaju informacje o Produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Są one jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 k.c.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin sklepu internetowego ARTUS-KARCHER.PL, znajdujący się pod adresem internetowym www.artus-karcher.pl;
 2. Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy ARTUS-KARCHER.PL, którego właścicielem jest Jan Kierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kierski Firma Handlowo-Usługowa „Artus” w Wałbrzychu, znajdujący się pod adresem internetowym www.artus-karcher.pl;
 3. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamierzająca zawrzeć lub zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym;
 4. Konsument – Klient będący wyłącznie osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów znajdujących się w Sklepie internetowym niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Sprzedawca/Usługodawca – Pan Jan Kierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kierski Firma Handlowo-Usługowa „Artus” w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 1, 58-302 Wałbrzych, NIP 8860029384 z oddziałami w Kłodzku, ul. Objazdowa 18, 57-300 Kłodzko i w Świdnicy, ul. Bystrzycka 20, 58-100 Świdnica.
 6. Kodeks cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
 7. Konto – baza danych zawierających dane dobrowolnie podane przez Klienta niezbędne do dokonania zamówienia oraz kontaktu Klienta ze Sprzedawcą znajdująca się pod adresem internetowym www.artus-karcher.pl;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone w celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na odległość Produktu(ów) znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego. Stanowi ono ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;
 9. Produkt(y) – rzecz(y) w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego.

§ 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel Sklepu internetowego jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klientów następujące rodzaje usług:
 1. umożliwienie Klientowi założenia i prowadzenia Konta, o którym mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu;
 2. przesyłanie zamówionej przez Klienta informacji handlowej;
 3. umożliwienie Klientowi zawarcia umowy sprzedaży na odległość z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego regulaminu Klient musi posiadać co najmniej:
 1. dostęp do sieci Internet;
 2. przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript: np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox;
 3. aktywną pocztę elektroniczną (adres e-mail).
 1. Przed rejestracją Konta lub przed złożeniem zamówienia bez wykorzystywania Konta Klient powinien potwierdzić zapoznanie z niniejszym Regulaminem.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta ust. 4, chociażby nieumyślnie, Sprzedawca upoważniony jest do usunięcia Konta Klienta oraz odmowy świadczenia na jego rzecz usług, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 4. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”. Korzystanie ze Sklepu internetowego lub poruszanie się po jego stronach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na temat polityki „cookies” znajdują się TUTAJ.
 5. Klient jest uprawniony do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedawcę na jego rzecz usług, o których mowa w ust. 2, drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje również Sprzedawcy, który w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyła Klientowi oświadczenie w tym zakresie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku opisanym w ust. 7 stosuje się § 5 ust. 9 Regulaminu.
 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zasad i warunków świadczenia na jego rzecz usług, o których mowa w ust. 2, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej, który znajduje się na stronach Sklepu internetowego, lub w formie przesyłki poleconej. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin 30 dni uważa się za zachowany, gdy Sprzedawca odpowiedź na reklamację wysłał przesyłką poleconą Poczty Polskiej S.A. lub wiadomością e-mail na adres wskazany przez Klienta. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 8. Procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 9, dotyczy jedynie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Procedura reklamacyjna dotycząca wad fizycznych i prawnych nabywanych przez Klienta Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego została określona w § 13 Regulaminu.

§ 4
Rejestracja Konta

 1. W celu dokonania Zamówienia Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”. Przy rejestracji Konta Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, politykę cookies oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 3. W celu rejestracji Konta Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail. Klient może także podać swój Numer Identyfikacji Podatkowej na potrzeby wystawienia faktury VAT oraz faks. Podanie numeru telefonu jest niezbędne w celu dokonania dostawy zamówionych Produktów poprzez przedsiębiorstwo kurierskie.
 4. Dostęp do Konta w Sklepie internetowym jest chroniony hasłem utworzonym przez Klienta. Klient nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Posiadaczem Konta może być wyłącznie jedna osoba.
 5. Po dokonaniu rejestracji Konta Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą ten fakt.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Jan Kierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Kierski Firma Handlowo-Usługowa „Artus” w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 1, 58-302 Wałbrzych, NIP 8860029384.
 3. Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie. Zakres podawanych przez Klientów danych osobowych jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz kontaktu Sprzedawcy z Klientem, a także świadczeniach usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 4. Założenie Konta przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległość Produktu(ów). Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym zakresie uniemożliwia rejestrację Konta.
 5. Klient nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych polegających na przesyłaniu mu przez Sprzedawcę Biuletynu. Zawarcie przez Sprzedawcę umowy sprzedaży Produktu(ów) nie jest uzależnione od wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych.
 6. Klient, który wyraża zgodę na przesyłanie Biuletynu, zgadza się jednocześnie na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.
 8. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięciem jego Konta.
 9. Z chwilą usunięcia Konta Klienta Sprzedawca usuwa jego dane osobowe i zaprzestaje ich przetwarzania z wyjątkiem przetrzymywania danych osobowych niezbędnych w celu rozliczenia dokonanych zamówień do czasu jego dokonania. Sprzedawca jako Administrator danych osobowych przetrzymuje również dane osobowe Klienta takie jak: adres IP oraz czas logowania do Sklepu na potrzeby przedstawienia ich organom ścigania (Policja i Prokuratura) – na ich żądanie.
 10. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych co najmniej w zakresie wynikającym z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 4.

§ 6
Zawarcie umowy

 1. Klient dokonuje zakupu Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie Zamówienia.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi jednocześnie ofertę zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca przyjmuje ofertę poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 4. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta z wykorzystaniem jego Konta oraz bez konieczności rejestracji Konta.
 5. W przypadku Zamówienia składanego poprzez zarejestrowane Sklepie internetowym Konto należy się zalogować do Konta przy użyciu adresu e-mail oraz hasła. Zamówienie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Do Koszyka”, a następnie wypełnienie formularza Zamówienia w zakładce „Koszyk” znajdującej się na stronach internetowych Sklepu. Dokonanie Zamówienia skutkuje obowiązkiem zapłaty ceny Produktu(ów) oraz kosztów dostawy.
 6. W przypadku zamówienia składanego bez wykorzystania Konta Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celu realizacji i obsługi Zamówienia wskazanych przez niego w formularzu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia Zamówienia. Klient jest zobowiązany również do zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu lub brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionym celu i zakresie uniemożliwia złożenie Zamówienia.
 7. W przypadku składania Zamówienia bez wykorzystania Konta następuje ono poprzez naciśnięcie przycisku „Do Koszyka”, a następnie wypełnienie formularza Zamówienia w zakładce „Koszyk” znajdującej się na stronach internetowych Sklepu. Dokonanie Zamówienia skutkuje obowiązkiem zapłaty ceny Produktu(ów) oraz kosztów dostawy.
 8. Ceny wszystkich Produktów są podane w PLN i zawierają podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień składania zamówienia.
 9. Zmiana lub anulowanie złożonego zamówienia są możliwe do chwili zlecenia przedsiębiorstwu kurierskiemu dostawy Produktu do Klienta.

§ 7
Dostawa Produktów

 1. Dostawa Produktu następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówiony Produkt jest przekazywany do dostarczenia przez przedsiębiorstwo kurierskie do Klienta w terminie 24 godzin liczonym od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy środków tytułem zapłaty ceny oraz kosztów dostawy, z wyjątkiem § 8 ust. 1 pkt 1, gdzie termin liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Warunkiem realizacji Zamówienia w powyższym terminie jest dostępność Produktu w magazynie Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy zamówiony Produkt nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy, termin przekazania Produktu przedsiębiorstwu kurierskiemu wynosi około 7 dni robocze(ych).
 4. O konieczności przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub wiadomością e-mail.
 5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 6. Sprzedawca nie ma wpływu na termin oraz szybkość dostawy Produktu przez przedsiębiorstwo kurierskie. Zamówienie wraz z dostawą do Klienta jest przeciętnie realizowane w terminie 2 – 3 dni, jeżeli zamówiony Produkt znajduje się w magazynie Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Koszty te są doliczane do wartości Zamówienia.
 8. Koszty dostawy Produktu są widoczne przed dokonaniem Zamówienia. Dokonując Zamówienia Klient wyraża zgodę na sposób dostawy Produktu oraz wysokość kosztów, które jest zobowiązany ponieść z tego tytułu.
 9. Zamówione Produkty dostarczane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

§ 8
Zasady płatności

 1. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony Produkt w następujący sposób:
 1. za pobraniem;
 2. poprzez szybkie płatności elektroniczne eservice;
 3. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy. Jako tytuł przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 1. Klient dokonuje wyboru formy zapłaty za zamówiony Produkt na etapie jego zamawiania (w formularzu zamówienia).
 2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, z wyjątkiem ust. 1 pkt 1.
 3. Klient ma prawo żądać wydania paragonu lub faktury VAT dokumentujących dokonanie zakupu Produktu.
 4. Klient może otrzymać fakturę elektroniczną, jeżeli w formularzu Zamówienia wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 9 Punkty lojalnościowe

§ 10 Bon upominkowy

§ 11
Odstąpienie do umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadania rzeczy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty pierwotnej dostawy Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia mu rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z dostawą Produktu na adres Konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy poprzez wykorzystanie wzoru formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Sprzedawca zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wykorzystanie formularza umieszczonego na stronach internetowych Sklepu. Formularz znajduje się https://artus-karcher.pl/odstapienie-od-umowy
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy jest on zobowiązany do:
 1. odesłania Produktu(ów) na własny koszt na adres Sprzedawcy: Jan Ki

Jesteśmy autoryzowanym serwisem urządzeń marki Kärcher.

Naprawiamy urządzania domowego użytku oraz profesjonalne. Świadczymy usługi serwisowe z dojazdem do Klienta.

Tel. 74 843 91 62

Porównanie produktów (0)